ឆាន់ ជីកាយ

ឆាន់ ជីកាយ

Chhann Chikay

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. Computer Foundation