តាំង ហេងស្រ៊ុន

តាំង ហេងស្រ៊ុន

Taing Heng Srun

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing