លី ហេង

លី ហេង

Ly Heang

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation