ថូ តរុណី

ថូ តរុណី

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing