ធឿន សុថុន

ធឿន សុថុន

Thoeurn Sothon

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឩស្សាហកម្ម

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C++OOP