អ៊ុំ ពិសិដ្ឋ

អ៊ុំ ពិសិដ្ឋ

Oum Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh Water Supply Authority

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS