អ៊ឹម សុបញ្ញា

អ៊ឹម សុបញ្ញា

Im Sokpanha

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++