សារិត ស៊ីនឿន

សារិត ស៊ីនឿន

Sarith Sinoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming