សុង ម៉ិញជែ

សុង ម៉ិញជែ

Song Minh Jair

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP
  2. C# Beginning