សូ ចន្ទ័បញ្ញាបុត្រ

សូ ចន្ទ័បញ្ញាបុត្រ

So Chanpanhaboth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning