សោម ស៊ុនហ៊ួរ

សោម ស៊ុនហ៊ួរ

Som Sunhour

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++