ជា រ៉ាវី

ជា រ៉ាវី

Chea Ravy

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop