ឃុន សុខាភីរម្យ

ឃុន សុខាភីរម្យ

Khon Sokha Phirom

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP