ចៅ ហ្វឹកហ្វាក

ចៅ ហ្វឹកហ្វាក

Chao FoekFak

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++