ចៅ ហ្វឹកហ្វាក

ចៅ ហ្វឹកហ្វាក

Chao FoekFak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++