វត្ថា ស្រីអ៊ីម

វត្ថា ស្រីអ៊ីម

Votha Srey im

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning