ប៉ែន ចាន់ដារ៉ា

ប៉ែន ចាន់ដារ៉ា

Pen Chandara

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server