យ៉យ សុវត្តី

យ៉យ សុវត្តី

Yoy Sovattey

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop