ភូ ចន្ឋូ

ភូ ចន្ឋូ

Hou Chanthou

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop