លី ជនវីរ៉ា

លី ជនវីរ៉ា

Ly Chunvira

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី KIT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++