ម៉ិញ សុកញ្ញា

ម៉ិញ សុកញ្ញា

Menh Sokanha

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++