វន សេងនី

វន សេងនី

Vorn Sengny

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++