ម៉េង គង់

ម៉េង គង់

Meng Koung

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++