ជា រស្មី

ជា រស្មី

Chea Raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++