ណៃ ផាត់ទីយ៉ា

ណៃ ផាត់ទីយ៉ា

Nai Phatiya

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming