វ៉ាត ឯមវីតា

វ៉ាត ឯមវីតា

Vath Emvita

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++