គឺម ស៊ីរ៉ាវុធ

គឺម ស៊ីរ៉ាវុធ

Kim Saravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា