អ៊ី ចាន់រ៉ា

អ៊ី ចាន់រ៉ា

EI Chanra

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming