លី ឆេង

លី ឆេង

Ly Chheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS