គឹម ចាន់ម៉ាលីស

គឹម ចាន់ម៉ាលីស

Kim Chanmalis

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Cambodia India Entrepreneurship Development Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing