វ៉យ សុភក្ត័ត្រា

វ៉យ សុភក្ត័ត្រា

Voy Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing