សែស យ៉ងឩត្តម

សែស យ៉ងឩត្តម

Sesyong Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++