អ៊ុក បូរេប៊ីត

អ៊ុក បូរេប៊ីត

Ouk Borebit

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++