ម៉ុក នរៈសត្យា

ម៉ុក នរៈសត្យា

Mok Noraksatya

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++