ណង ចាន់រិទ្ឋ

ណង ចាន់រិទ្ឋ

Nong Chanrith

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network