លឹម ជុងគៀង

លឹម ជុងគៀង

លឹម ជុងគៀង

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Photoshop