អ៊ី អ៊ាងម៉េង

អ៊ី អ៊ាងម៉េង

Ey Eangmeng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation