ហ៊ឹម លីកា

ហ៊ឹម លីកា

Him Lika

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Institute of Posts, Telecommunications and Information NIPTICT-Communication Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS