ហាន លាងស៊ីវ

ហាន លាងស៊ីវ

Han Leangsiv

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Institute of Posts, Telecommunications and Information NIPTICT-Communication Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++