ជា ប៊ីប៊ី

ជា ប៊ីប៊ី

Chea BeBe

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing