កែវ ចន្ទ័សុភាព

កែវ ចន្ទ័សុភាព

Keo Chansopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing