ហ៊ីង ស៊ីសូម៉ានីណា

ហ៊ីង ស៊ីសូម៉ានីណា

Hing Sisomorina

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Private Sector

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation