ប៉ាន់ សុធារៈ

ប៉ាន់ សុធារៈ

Pan Sothearak

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++