នាក់ បូណា

នាក់ បូណា

Neak Bona

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++