លឹម សានហ្សូលីតា

លឹម សានហ្សូលីតា

Lim Sanjollita

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS