លីម សានហ្សេនីសា

លីម សានហ្សេនីសា

Lim Sanjennisha

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS