អៀង សុគន្ឋា

អៀង សុគន្ឋា

Eang Sokunthea

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation