ឈាន ស្រីលក្ខ័

ឈាន ស្រីលក្ខ័

Chhean Sreyleak

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning