ឈុំ សុផាណា

ឈុំ សុផាណា

Chhum Sophana

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Metfone Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5