ចន សុខអេង

ចន សុខអេង

Chorn Sok ENG

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី K2 Computer Center

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL