លីម សានហ្សេស៊ីកា

លីម សានហ្សេស៊ីកា

Lim Sanjessica

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Lycée Français René-Descartes

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS